Eysenck’s Personality Inventory (EPI) (Extroversion/Introversion)

Eysenck is het bekendst geworden door zijn onderzoeken op het gebied van de persoonlijkheidspsychologie. Hij verrichtte op dit terrein baanbrekend werk. Met behulp van statische analysemethoden zoals de factoranalyse meende hij alle persoonlijkheidsverschillen te kunnen ordenen naar hun positie op twee onafhankelijke hoofddimensies, introversie tegenover extraversie en neuroticisme. Naast deze twee hoofdtrekken onderscheidde Eysenck nog als derde hoofdtrek psychoticisme. Dit samengevoegd staat ook bekend als Eysencks PEN-(Psychoticisme, Extraversie, Neuroticisme) model van de persoonlijkheid.

Combinaties van de 4 uiterste posities op de schalen introversie-extraversie en neuroticisme blijken goed de corresponderen met de oude typologie van Galenus: Hoog N, Hoog E: cholerisch type. Hoog N, Laag E, melancholisch type. Laag N, hoog E: sanguinisch type. Laag N en laag E: flegmatisch type. Nog steeds blijken de eerste twee dimensies van waarde, met name door hun aangetoonde relatie met biologisch-genetische factoren. Zo blijken introverten doorgaans door een hoger, en extraverten door een lager niveau van opwinding gekenmerkt. Introverten zouden daardoor de neiging hebben intense stimuli te vermijden, en extraverten om intense stimuli juist op te zoeken. In beide gevallen blijft hun opwindingsniveau dus op het optimale peil.

De dimensie introversie-extraversie van Eysenck vertoont overeenkomst met de oude typologie van Ivan Pavlov die als belangrijkste persoonlijkheidsdimensie ‘sterkte van het zenuwstelsel’ beschreef, oftewel de mate waarin men in staat is stimuli van hoge intensiteit te tolereren.

De onderstaande Eysenck Personality Inventory (EPI) meet twee standvastige en onafhankelijke dimensies van de persoonlijkheid, namelijk Extraversie-Introversie en Neuroticisme-Stabiliteit, die geldig zijn voor de meeste variaties van het persoonlijkheidsterrein. Psychoticisme wordt niet gemeten met deze test. De vragenlijst bevat 57 “Ja-Neen” items.  Doorheen de test worden ook vragen gesteld die aangeven hoe eerlijk u de vragenlijst ingevuld heeft.Lees verder